در این نوشته با جواب برایم بگو صفحه 28 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب برایم بگو صفحه 28 هدیه ششم

هادی و مهدی برای آگاه کردن بچّه‌ها چه کارهای دیگری می‌توانستند انجام دهند؟


از بزرگ‌تر کمک می‌خواستند و عاقبت بد این کاررا بیان می‌کردند.
پیشنهاد بازی در مکان دیگری را می‌دادند.

برچسب شده در: