در این نوشته با جواب برایم بگو صفحه 44 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

احساس شما از اینکه ببینید شخصی بدون اجازه از وسایل دیگری استفاده می‌کند، چیست؟ با او چه برخوردی می‌کنید؟ چرا؟

خیلی ناراحت می‌شوم و به او کار بدش را گوشزد می‌کنم تا او بفهمد که بار دیگر این کار را انجام ندهد زیرا کار بسیار زشتی می‌باشد.

پاسخ کوتاه:ناراحت می شوم، به او تذکّر می دهم تا دوباره چنین اشتباهی را مرتکب نشود.