در این نوشته با جواب برایم بگو صفحه 52 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب برایم بگو صفحه 52 هدیه چهارم

برایم بگو

در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است؛ حتّی اگر آب وجود نداشته باشد.

ببین و بگو

مراحل انجام تیمّم را به ترتیب شماره‌گذاری کنید.

image 98

برچسب شده در: