در این نوشته با جواب برایم بگو صفحه 67 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب برایم بگو صفحه 67 هدیه پنجم

با شنیدن نام عید غدیر به یاد چه چیزهایی می افتید؟ چرا؟

امام علی (ع)، ولایت، حجّ، فرمان خداوند

امام علی (ع) و ولایت : چون در این روز حضرت محمّد (ص)،

ولایت بعد از خود را به امام علی (ع) سپردند.

حجّ : این واقعه بعد از برگشتن از مراسم حجّ اتّفاق افتاد.

فرمان خداوند : در این روز، خدا به پیامبر دستور داد تا

ولایت حضرت علی (ع) را به مردم ابلاغ کنند.