در این نوشته با جواب برایم بگو صفحه 75 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب برایم بگو صفحه 75 هدیه پنجم

کدام قسمت این درس را بیشتر دوست داشتی؟ چرا؟

بنی عبّاس با آن همه قدرت و ثروت فراموش شدند و کسی از آن ها به نیکی یاد نمی کند، ولی مرقد نورانی امام هادی (ع) و امام حسن عسگری (ع) مملو از زائران عاشق از سراسر جهان است. چون نشان می دهد که ظلم و بباطل ناپیدا بوده و از بین می رود و آن چه که باقی می ماند و از آن به نیکی یاد می شود حقّ و حقیقت است.