در این نوشته با جواب برایم بگو صفحه 81 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب برایم بگو صفحه 81 هدیه پنجم

چرا خلیفه‌ی عباسی از آزادی امام حسن عسگری علیه السّلام و ارتباط با مردم می ترسید؟

چون آن ها از افزایش آگاهی مردم نسبت به ظلم و ستم حکومت، افزایش ایمان مردم به خدا و در ننتیجه قیام علیه این حکومت ظالم خود و سرنگونی آن می ترسیدند.