جواب برای تفکر و تمرین صفحه ۴۲ اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب برای تفکر و تمرین صفحه ۴۲ اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب برای تفکر و تمرین صفحه ۴۲ اقتصاد دهم

۱- کارگاه آقای محمدی، پس از ایده خوب ستایش دو محصول را در خط تولید شماره یک خود، تولید می‌کند. یکی کودهای‌زیستی برای گیاهان آپارتمانی و دیگری سم‌های‌زیستی. این شرکت تولیدی، با مرز امکانات نمودار بالا روبه‌روست. هر کدام از شرایط زیر به کدام یک از موارد: انتقال مرز امکانات، جابه‌جا شدن در طول مرز امکانات یا بدون تغییر اشاره می‌کند؟

الف) تعداد کارگران تولیدکننده کودزیستی افزایش می‌یابد.

۱- الف) جا به جا شدن در طول مرز امکانات  نقاط (ج) یا (ب)

ب) مقدار سم‌زیستی که مشتریان می‌خواهند، افزایش می‌یابد.

ب) جا به جا شدن در طول مرز امکانات نقطه (هـ)

پ) بعضی از کارگران خط تولید سم‌زیستی، در حال حاضر بیکارند.

پ) بدون تغییر ناکارا نقطه (ز)

ت) منابع و مواد اولیه جدید این اجازه را به شرکت می‌دهند تا هر دو محصول، به مقدار بیشتری تولید شود.

ت) انتقال مرز امکانات نقطه (ح)

ث) یک فناوری جدید، منابع موجود برای تولید هر دو محصول را افزایش داده است.

ث) انتقال مرز امکانات نقطه (ح)

۲- یکی از مهم‌ترین انتخاب‌هایی که معمولاً کشورها با آن روبه‌رو هستند، انتخاب در صرف منابع بیشتر در تولید غذا یا امنیت و دفاع است. این انتخاب با مثال معروف کَره یا اسلحه است که در خلال جنگ‌جهانی دوم مطرح شد. فرض کنید در نمودار قبل در محور عمودی به‌جای کودهای‌زیستی، تعداد اسلحه و در محور افقی به‌جای سم‌زیستی، مقدار کره را جایگزین کنیم (نمودار زیر).

image 72
جواب برای تفکر و تمرین صفحه ۴۲ اقتصاد دهم

با توجه به نمودار فوق، به سؤالات صفحه بعد پاسخ دهید.

image 71
جواب برای تفکر و تمرین صفحه ۴۲ اقتصاد دهم

الف) چند واحد کره در نقطه و تولید شده است؟ ……………چه تعداد اسلحه در این نقطه تولید شده است؟ ……………

۵۰۰ تن کره  –  صفر واحد اسلحه

ب) چند واحد کره در نقطه الف تولید شده است؟ …………… چه تعداد اسلحه در این نقطه تولید شده است؟ ……………

صفر تن کره  –  ۱۰۰۰ اسلحه

پ) با جابه‌جا شدن از نقطه و به نقطه هـ چه تعداد اسلحه بیشتری تولید می‌شود؟ ……………

۳۰۰ اسلحه

ت) چقدر کره کمتری در نقطه هـ نسبت به نقطه و تولید شده است؟ ……………

کره تولیدی دز نقطه و : ۵۰۰ تن

ث) چرا تولید در نقطه ز، ناکاراست؟ ……………

زیرا از تمام منابع و امکانات موجود برای تولید استفاده نشده است.

ج) چرا دستیابی به نقطه ح غیرممکن است؟ ……………

زیرا کشور منابع کافی برای تولید در آن سطح را ندارد.

د) اگر مرز امکانات تولید یک خط‌راست با شیب‌منفی بود، آیا بازهم قانون افزایش هزینه فرصت وجود داشت؟ …….. توضیح دهید . ……..

بله زیرا شیب منحنی ورز امکانات تولید تفسیری در منابع و امکانات تولیدی ایجاد نکرده و بر اساس این منحنی با شیب ثابت هنوز کالاهای تولیدی مورد بررسی بیش از یک کالاست و اختصاص منابع بیشتر برای تولید یک کالا، امکان تولید کالای دیگر را کاهش می دهد که تغییر میزان تولید یک کالا برای تولید بیشتر کالای دیگر،همان بحث هزینه فرصت می باشد.

هـ) در کجای مرز امکانات تولید در نمودار صفحه قبل قرار بگیریم تا در حالت کارایی باشیم؟

کره تولیدی در نقطه هـ : ۴۰۰ تن

۱۰۰ تن کره کمتر تولید شده است.

هـ) الف – ب – ج – د – هـ – و.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها