در این نوشته با جواب برای تفکر و تمرین صفحه 54 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب برای تفکر و تمرین صفحه 54 اقتصاد دهم

یکی از محصولاتی که در کارگاه آقای محمدی (شرکت ایران سبز) تولید می شود، کودهای زیستی برای گیاهان آپارتمانی است. قیمت و مقدار تعادلی این محصول در بازار، به وسیله نمودار زیر نشان داده شده است.

اگر شرکت ایران سبز تصمیم بگیرد قیمت محصول را ۴۰۰۰۰ تومان تعیین کند، در این قیمت تحلیل کنید که چه شرایطی پیش می آید و کارخانه ممکن است با چه مشکلاتی مواجه شود؟

با توجه به نمودار قیمت تعادلی بازار ۳۰هزار تومان و مقدار تعادلی ۴۰ کیلوگرم است. افزایش قیمت به قیمت ۴۰۰۰۰ تومان باعث کاهش تقاضا به ۳۰ کیلو می شود در حالتی که مقدار عرضه به اندازه ۵۰ کیلوگرم می باشد. در این شرایط مازاد عرضه در بازار به وجود می آید. برای بازگشت به وضعیت تعادلی تولید کننده با کاهش خرید مصرف کنندگان مواجه می شود باید قیمت را کاهش دهد تا انگیزه ای در مشتری برای خرید به وجود بیاید و این کاهش قیمت تا ۳۰۰۰۰ تومان ادامه پیدا می کند و مقدار نیز به حالت مقدار تعادلی می رسد.

برچسب شده در: