در این نوشته با جواب بررسی صفحه 19 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی صفحه 19 دین و زندگی دهم

با دقت در حالات اطرافیان و شنیده هایتان از احوال دیگران، فهرستی از اهداف انسان های مختلف تهیه کنید و با توجه به آنچه از فعالیت تدبّر آموختید، آنها را در جدول زیر تفکیک کنید.

1) اهداف و دل بستگی های فرعی:

موفقیت درسی – پیشرفت شغلی – کسب ثروت و مال – کسب جاه و مقام – تولید یک محصول – اختراع یک ابزار – نوشتن یک کتاب – خرید کالا

2) اهداف و دل بستگی های اصلی:

بندگی خداوند – رسیدن به کمال و سعادت – محبت به دیگران – ساختن مسجد – خیر خواهی – نشر علم – وقف کتاب ها – خدمت به نیازمندها