در این نوشته با جواب بررسی صفحه 59 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی صفحه 59 دین و زندگی دوازدهم

با اینکه قضای الهی و اختیار، هر دو، چه در موفقیت ها و چه در شکست های انسان نقش دارند، چرا برخی انسان ها می کوشند شکست های خود را به قضا و قدر الهی نسبت دهند؟

معمولا  انسان ها نمی خواهند بپذیرند که خودشان علت شکست های خود بوده اند و تصمیم های غلط آنها باعث شده که فلان حادثه یا اتفاق پیش بیاید و نتوانند موفق شوند.

اما اینکه در سوال آمده است که شکست ها و موفقیت ها، هم به قضای الهی بستگی دارد و هم به اختیار ما، بدین معناست که خداوند نظام جهانی را به گونه ای تقدیر کرده و سامان داده است که مثلا اگر کسی از کوه پرت شود آسیب هایی بر او وارد می شود و اگر ابزار و وسایل کوهنوردی استفاده نکرد، و دچار آسیب شد، این آسیب دیدگی هم به قضا و قدر الهی مربوط است و هم به تصمیم های اختیاری او.