جواب بررسی صفحه 6 فلسفه دوازدهم


haladars شهریور 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب بررسی صفحه 6 فلسفه دوازدهم

در این نوشته با جواب بررسی صفحه 6 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی صفحه 6 فلسفه دوازدهم

اگر مفهوم «وجود» عین مفهوم «ماهیت» یا جزء آن بود، آیا مشکل و مسئله ای پیش می آمد؟ پاسخ مثبت یا منفی خود را توضیح دهید.

اگر مفهوم وجود، عین ماهیت یا جزء آن بود، باید با آمدن هر ماهیت به ذهن آن ماهیت در جهان خارج از ذهن هم وجود داشته باشد، این در حالی است که برخی از ماهیت مثل غول یا سیمرغ وجود خارجی ندارند، پس وجود و ماهیت از هم جدا هستند و یکی جزء دیگری نمی باشد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه