جواب بررسی و تحلیل کنید صفحه 14 تحلیل فرهنگی دوازدهم


haladars شهریور 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب بررسی و تحلیل کنید صفحه 14 تحلیل فرهنگی دوازدهم

در این نوشته با جواب بررسی و تحلیل کنید صفحه 14 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی و تحلیل کنید صفحه 14 تحلیل فرهنگی دوازدهم

تصویر زیر، یک پدیده فرهنگی است که در برخی از مناطق کشور ما تولید می شود. به نظر شما کدام یک از ویژگی های فرهنگ در این محصول، وجود دارد؟

تصویر مذکور، بانویی را در حال حصیربافی نشان می دهد. فرهنگ حصیر بافی و به طور کلی صنایع دستی :

1- معنا بخش و ارزش آفرین است و بیانگر معنا و مفهوم، ارزش ها و اگاهی ها و روش ها و سبک زندگی منطقه با ناحیه ای است که این هنر و صنعت در آن جا رواج دارد

2- زمانبند و مکانبند است و بیانگر سبک و روش زندگی مردم یک منطقه در یک زمان و مکان است که با شیوه زندگی مردمان دیگر در مکان است که با شیوه زندگی مردمان دیگر در مکان ها و زمان های دیگر، شباهت ها و تفاوت های قابل توجه دارد

3- یک میراث اجتماعی است که توسط افراد یک ناحیه و کنش ها و تعاملات آن ها باهم به وجود آمده است ۴- پدیده ای تاریخی است که از انباشت تدریجی تجربه های افراد یک منطقه در طول زمان، شکل گرفته است

۵- پدیده ای اموختنی و اکتسابی است که در طول زندگی توسط افراد کسب می شود.

6- پدیده ای تحول پذیر است و در طول زمان فتون ، روش ها و ابزار ام دچار دگرگونی و پیشرفت شده و بر کارایی آن افزوده گشته است .

۷- پدیده ای نظام مند و یک کل به هم پیوسته و منسجم است

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه