جواب بررسی و گفتگو کنید صفحه 13 تحلیل فرهنگی دوازدهم


haladars شهریور 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب بررسی و گفتگو کنید صفحه 13 تحلیل فرهنگی دوازدهم

در این نوشته با جواب بررسی و گفتگو کنید صفحه 13 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی و گفتگو کنید صفحه 13 تحلیل فرهنگی دوازدهم

به نظر شما حکیم ابوالقاسم فردوسی، در ابیات زیر، چه اهمیت و نقشی را برای فرهنگ در نظر دارد؟

ز دانا بپرسید پس دادگر                         که فرهنگ بهتر بود یا گهر
چنین داد پاسخ بدو رهنمون                   که فرهنگ باشد ز گوهر فزون
که فرهنگ آرایش جان بود                     سخن گفتن از گوهر آسان بود
گهر بی‌هنر زار و خوار است و سست        به فرهنگ باشد روان، تندرست

فرهنگ در ادبیات کهن فارسی و در شاهنامه معمولاً به معنای علم و دانش به کار رفته است. فردوسی در ابیات مذکور در مقام مقایسه میان فرهنگ (علم و دانش) و گهر (اصل و نژاد)، برتری را به برخورداری از فرهنگ داده و آن را مایه زینت انسان دانسته است – و نژاد و اصالت را بدون برخورداری از هنر (علم و دانش) بی قدر و بی ارزش تلقی نموده و سلامت جسمی و روانی را به برخورداری از دانش گره زده و در کل اصالت و برتری را مربوط به فرهنگ و دانش می داند

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه