در این نوشته با جواب بررسی کنید صفحه 48 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی کنید صفحه 48 تحلیل فرهنگی دوازدهم

پدیده «کار فصلی» و مهاجرت از روستا به شهر را از منظر فرهنگی بررسی کرده و آثار مثبت و منفی آن را تجزیه و تحلیل کنید.

مهاجرت، عامل پیدایش و حضور کارگران فصلی مهاجر در شهرهاست. این افراد ظاهرا در شهرها هستند ولی جذب متن شهری نمی شوند و با وجود آن که در متن شهر هستند، در حاشیه آن به سر می برند و در عین حال که در حاشیه هستند، در متن آن قرار دارند. این افراد از لحاظ اجتماعی و اقتصادی آسیب پذیرند و نسبت به کارگران بومی علی رغم ساعات کاری بیشتر و انجام کارهای سخت و خطرناک، از دستمزد های کم تری برخوردارند. عدم امنیت شغلی و شرایط ناپایدار فعالیت، موجب می شود که آن ها به منظور کسب درآمد بیشتر و تلاش برای به دست آوردن حداقل پس اندازی برای خود و خانواده که معمولاً در مبدأ زندگی می کنند، تن به کارهای بسیار خطرناک و سخت بدهند و به لحاظ عدم برخورداری از تغذیه، بهداشت و مسکن مناسب، از نظر روحی و روانی بسیار آسیب پذیر شوند.