جواب بررسی کنید صفحه ۵۳ هدیه پنجم

در این نوشته با جواب بررسی کنید صفحه ۵۳ هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب بررسی کنید صفحه ۵۳ هدیه پنجم

با توجّه به آنچه خواندید، چه تفاوتی میان نماز جمعه و یک نماز دو رکعتی هست؟

در نماز جمعه:                                                    در یک نماز دو رکعتی:

…….خطبه و سخنرانی دارد…….                             خطبه و سخنرانی ندارد

دو قنوت می خوانیم.                                            …….دو قنوت می خوانیم…….

در پایان رکعت اوّل، قنوت می خوانیم.                    …….در پایان رکعت اوّل، قنوت می خوانیم…….

…….در پایان رکعت دوم، ابتدا به رکوع رفته             در پایان رکعت دوم، ابتدا قنوت می خوانیم و                       

و سپس برای قنوت می ایستیم……                                    و سپس برای قنوت می رویم.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه