در این نوشته با جواب بررسی کنید صفحه 79 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب بررسی کنید صفحه 79 هدیه چهارم

پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله می فرماید:

مؤمن آینه ی مؤمن است.

به نظر شما آینه چه ویژگی هایی دارد که انسان های خوب و مؤمن در ارتباط دوستانه با یکدیگر، باید مثل آینه باشند؟

                               آینه

1- آینه عیب ما را فقط به ما نشان می دهد

2- آینه از کسی ترسی ندارد و فقط به وظیفه اش عمل می کند.

3- عیب ما را آرام و بی صدا می گوید و داد نمی زند.

4- آینه هم عیب و هم خوبی ما را به ما می گوید.

5- آینه دروغ نمی گوید و فریب نمی دهد.

                          دوست مؤمن

1- انسان مومن هم معایب و هم خوبی های دیگران را می گوید

2- پشت سر ما عیب جویی نمی کند.

3- مومنان هم نباید ترسی از یکدیگر داشته باشد و اگر معایبی از یکدیگر می بینند کتمان کنند.

4- عیب ما را بزرگ و کوچک نمی کند.

5- به دروغ برای کسی عیب نمی گذارد و دیگران را فریب نمی دهد.

برچسب شده در: