در این نوشته با جواب برنامه ریزی صفحه 74 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب برنامه ریزی صفحه 74 دین و زندگی دوازدهم

١ــ برای اینکه در امتحانات الهی موفق باشیم، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

باتوجه به تنوع امتحان الهی راه سربلندی درهریک از آنها متناسب با امتحان است :در مقابل فقر و بیماری صبور باشیم، دربرابر ثروت مغرور نباشیم ودرراه خدا صرفش کنیم، شکر گزار خداباشیم،از الطاف الهی کمک بخواهیم، به خدا توکل کنیم وتوسل بجوییم،آماده امتحانات دیگر خدا باشیم.

٢ــ برای اینکه از توفیق الهی بهره مند شویم چه برنامه هایی را پیشنهاد می دهید؟

1- نیایش برای کسی توفیق

2- دعای پدر و مادر،عامل توفیق

3- تلاش و کوشش برای جلب توفیق ضروری است

4- اندیشه و شکر گزار در نعمتهای خداوند ،عامل مهم توفیق