جواب به کار ببندیم صفحه ۱۱ فلسفه یازدهم


haladars شهریور 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب به کار ببندیم صفحه ۱۱ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه 11 فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه 11 فلسفه یازدهم

1) کدام یک از افراد زیر بیشتر اهل تفکر فلسفی هستند؟

الف) کسی که پاسخ فیلسوفان در ارتباط با سؤالات اساسی را به خوبی آموخته و توضیح می دهد.

ب) کسی که در آرای فیلسوفان می اندیشد و دلایلی را که به نظر خودش محکم است، انتخاب و ارائه می کند.

1) ب) کسی که در آرای فیلسوفان می اندیشد و دلایلی را که به نظر خودش محکم است، انتخاب و ارائه می کند.

2) برای درست فکر کردن و قرار گرفتن در مسیر درست تفکر فلسفی نیاز به برداشتن گام هایی است. این گام ها به طور نامرتب در زیر آمده است؛ با توجه به نظر خود، آنها را به ترتیب بازنویسی کنید.

2) 1- آگاهی از مجهولات و ندانسته های خود

2- تشخیص مسائل مهم و مؤثر از مسائل غیر مهم و فرعی

3- داشتن معیار برای پاسخ

4- جستجوی پاسخ برای سؤالات

5- ارائه استدلال صحیح

3) نکات اساسی مربوط به هر یک از عناوین درس را استخراج و در جدول زیر یادداشت کنید. سپس یادداشت های خود را با دیگران مقایسه نمایید.

3) تفکّر فلسفی: پرداختن جدی به بنیادترین مسائل و سؤالات و دغدغه یافتن بهترین و دقیق ترین پاسخ به آن

دانش فلسفه: دانشی که عهده دار پاسخ قانون مند به سؤالات بنیادین است

ویژگی های فلسفه: 1- اساسی ترین و بنیادی ترین موضوعات

2- روش تفکر عقلانی

4) اگر بخواهیم رابطۀ «تفکر» و «تفکر فلسفی» را به صورت دو دایره ترسیم کنیم، این دو دایره به شکل کدام یک از صورت های زیر خواهد بود، چرا؟

4) شکل سمت چپ – تا زمانی که انسان با همان سؤال های معمولی و روزانه روبه روست و به دنبال پاسخ آنهاست، در مرحلۀ اوّل تفکر قرار دارد که می توان آن را «تفکّر غیرفلسفی» نامید. امّا اگر انسانی از این مرحلۀ تفکر عبور کرد و با جدیت و پیوسته به سؤال های دستۀ دوم پرداخت، وارد مرتبه دوم تفکر شده که می توان آن را «تفکر فلسفی» نامید. این یعنی «تفکّر فلسفی» مرتبه ای بالاتر از تفکّر است و خود «تفکر« را نیز شامل می شود.

5) در میان عبارت های زیر، عبارت های صحیح را انتخاب کنید.

الف) تفکر فلسفی، تفکر در حوزۀ فطرت اوّل و فلسفه تفکر در حوزۀ فطرت ثانی است،

ب) تفکر دو قلمرو دارد؛ تفکر در حوزۀ فطرت اوّل و تفکر در حوزۀ فطرت ثانی،

ج) تفکر فلسفی و فلسفه، هر دو در حوزۀ فطرت ثانی قرار می گیرند،

د) در فلسفه هم تفکر فلسفی صورت می گیرد، امّا به شکل نظام مند و تخصصی، .

ه) کسی که به تفکر فلسفی رسید، دیگر نیازی به تفکر در حوزۀ فطرت اوّل ندارد،

6) فلسفه، از چه جهت با ریاضیات اختلاف دارد و از چه جهت مشترک است؟

جواب

5) گزینه های «ج» و «د» صحیح می باشند::

ج) تفکر فلسفی و فلسفه، هر دو در حوزۀ فطرت ثانی قرار می گیرند،

د) در فلسفه هم تفکر فلسفی صورت می گیرد، امّا به شکل نظام مند و تخصصی، .

6) تفاوت ها: الف) پرسش های فلسفی اصل هستی اما ریاضی و سایر علوم به مصادیق هستی می پردازد.

ب) ریاضی و سایر علوم به خواص و ویژگی های ظاهری و یک جنبه از جنبه های مختلف اشیاء نظر دارند اما پرسش های فلسفی به اصل هستی.

شباهت: مسائل فلسفی، از جهت روش، مانند مسائل ریاضی هستند که استفادۀ از حواس و ابزار به حلّ آنها کمک نمی کند و فقط با عملیات فکری و استدلالی باید به جواب مسئله ها دست یافت.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. عدالت

    عالی