جواب به کار ببندیم صفحه 26 فلسفه یازدهم


haladars شهریور 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب به کار ببندیم صفحه 26 فلسفه یازدهم

در این پست با جواب به کار ببندیم صفحه 26 فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه 26 فلسفه یازدهم

1) کسانی می گویند:

«زندگی برخی فیلسوفان نشان می دهد که آنها سرگرم بحث های انتزاعی خود بوده اند و کاری به زندگی واقعی مردم نداشته اند. پس چرا ما از آنها دنباله روی کنیم؟»

آیا جمله بالا از نظر شما درست است یا غلط؟

اگر درست است، دلیل خود را توضیح دهید.

اگر غلط است، جهت مغالطه را مشخّص کنید و آن را توضیح دهید.

1) زندگی پرماجرای فیلسوفانی مانند سقراط، افلاطون، ارسطو، ابن سینا، سهروردی، ملاصدرا، امام خمیتی و مطهری می تواند نشان دهنده غلط بودن آن نتیجه پیری کلی است.

2) کدامیک از ابیات زیر، تأمل برانگیزتر است و توجه شما را بیشتر جلب می کند؟

1- من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم         آن که آورد مرا باز برد تا وطنم

2- این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود         هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

3- عالَم ظهور جلوۀ یار است و جاهلان                در جست و جوی یار به عالَم دویده اند

4- از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟                   به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم؟

2) نکات قابل تامل:

الف) محدود بودن اختیار انسان

ب) فوق طبیعی بودن حقیقت وجود انسان

پ) بازگشت انسان به آن جایگاه حقیقی (وطن)

2- نکات قابل تأمل:

الف) تفکر در آفاق و انفس

ب) شگفتی های جهان هستی

پ) مشابهت انسان غیر متفکر با جامدات

3- نکات قابل تأمل:

الف) نشانه بودن جهان برای خداوند

ب) جلوه خدا و ظهور خدا بودن هستی

پ) بیراهه رفتن گروهی و نرسیدن آن ها به حقیقت

4- نکات قابل تأمل:

الف) طرح سه سوال اساسی:از کجا؟ به سوی کجا؟ هدف خلقت

ب) وطن حقیقی انسان جهانی برتر

3) از میان اشعاری که در کتاب های درسی خوانده اید یا در کتاب های دیگر دیده اید، کدام یک برای شما تفکر برانگیزتر بوده است؟ آنها را ذکر کنید و بگویید که چرا توجه شما را بیشتر جلب کرده است.

3) پاسخ برعهده دانش آموزان می باشد.

4) عبارت های زیر را بخوانید و بگویید کدام عبارت از نظر شما زیباتر است؟

1- تولد و مرگ ما در اختیار ما نیست؛ امّا فاصلۀ بین آن دو را ما تکمیل می کنیم.

2- هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند، امّا همه می توانند از همین حالا شروع کنند.

3- پرواز را بیاموز، نه برای اینکه از زمین جدا باشی، برای آنکه به اندازۀ فاصلۀ زمین تا آسمان گسترده شوی.

4- در مقابل مشکلات خم به ابرو نیاور! کارگردان، همیشه سخت ترین نقش را به بهترین بازیگر می دهد.

4) مواردی که از هر کدام از عبارت ها برداشت می شود

1) 1- محدود بودن قدرت اختیار انسان

2- فوق طبیعی بودن حقیقت وجود انسان

3- بازگشت انسان به آن جایگاه حقیقی (وطن)

2) 1- تفکر در آفاق و انفس

2- شگفتی خای جهان هستی

3- مشابهت انسان غیر متفکر با جمادات

3) 1- نشانه بودن جهان برای خداوند

2- جلوه خدا و ظهور خدا بودن هستی

3- بیراهه رفتن گروهی و نرسیدن آنها به حقیقت

4) 1- طرح سه سؤال اساسی: از کجا؟ به سوی کجا؟ هدف خلقت؟

2- وطن حقیقی انسان در جهانی برتر

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه