در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه 40 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

من هم دوست دارم مانند پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله باشم: بنابراین ….

image 40