جواب به کار ببندیم صفحه ۵۰ فلسفه دوازدهم

در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه ۵۰ فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه ۵۰ فلسفه دوازدهم

۱) دیدگاه فیلسوفان مسلمان را با دیدگاه کرکگور دربارۀ پذیرش خداوند و تأثیر آن در زندگی انسان مقایسه کنید و نظر خود را توضیح دهید.

از نظر کرکگور ایمان به خداوند از راه برهان عقلی و شناخت عقلی حاصل نمی شود و بیشتر از ناحیه لطف الهی است. اما فلاسفه مسلمان معتقدند که شناخت عقلی و برهان عقلی می تواند مقدمه ایمان به خدا قرار گیرد 

۲) این جملۀ راسل را که می‌گوید: «هر چیزی علت می‌خواهد» با این جملۀ ابن‌سینا که می‌گوید: «هر ممکن‌الوجودی علت می‌خواهد» مقایسه کنید و نظر خود را توضیح دهید.

او از یک طرف فطرتی با گرایش به زیبایی و خیر و جهان متعالی دارد و از طرف دیگر معتقد است که جهان چیزی جز همین طبیعت مادی نیست. یعنی اندیشه و فکر او ظرفیت پذیرش این گرایش فطری را ندارد. راه حل این است که وی به تحقیقات خود ادامه دهد تا شاید بتواند به دریافتی درست از جهان و انسان برسد.

۳) از میان دیدگاه‌هایی که بیان شد، کدام دیدگاه فلسفی می‌تواند معناداری زندگی را بهتر تبیین کند؟

آن دیدگاهی که هم اثبات خدا را امکان پذیر می داند و معناداری را فرع بر پذیرش خداوند قرار داده، کامل تر است

۴) مقصود از معناداری زندگی چیست؟ شاخصه‌های فلسفی یک زندگی معنادار چیست؟

الف) جهان را غایتمند بیابد و این غایتمندی را توضیح دهد.

ب) انسان را موجودی هدفمند بشناسد و این هدف را مشخص کند.

پ) برای انسان گرایشی به خیر و زیبایی قائل شود و بداند که این خیر و

زیبایی یک امر خیالی نیست، بلکه در یک حقیقت متعالی (یعنی خدا) وجود دارد.

 ت) آرمان های مقدس و فراتر از زندگی مادی را معتبر و درست بداند.

ث) در برابر یک وجود متعالی و برتر احساس تعهد و مسئولیت داشته باشد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه