در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه 50 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه 50 مطالعات سوم

1- شما و دوستانتان تصمیم گرفته اید در خانه تان صرفه جویی کنید و اسراف نکنید. هم فکری کنید که در این مورد چه کارهایی می توانید انجام بدهید؟ چند کار پیشنهاد بدهید.

در مصرف آب، برق، پوشاک صرفه جویی کنیم، پس انداز کنیم، به اندازه ی نیازمان مواد غذایی تهیه کنیم.

۲- به سلیقه ی خودتان یک قلک درست کنید. برای این کار از افراد خانواده تان کمک بگیرید. قلک را به هم کلاسی هایتان نشان بدهید.

تصمیم بگیرید از امروز تا عید نوروز بخشی از پول تو جیبی تان را پس انداز کنید.

۳- با کمک اعضای خانواده زباله هایی را که قابل بازیافت هستند، جدا و دسته بندی کنید. بعد در کلاس بگویید چگونه این کار را انجام دادید.

زباله تر، خشک، کاغذ در سطل های جدا بریزیم.

۴- در مدرسه زباله ها را تفکیک کنید. سه سطل درست کنید و از همه بخواهید کاغذ و مقوا، پلاستیک و بطری و باقیمانده ی میوه ها و خوراکی ها را به طور جداگانه در سطل مخصوص بریزند.