در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه 57 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه 57 مطالعات پنجم

1- به جدول موارد مصرف آب خانگی در یک روز توجّه کنید. میزان متوسّط مصرف آب یک روز باید حدّاکثر تا 150 لیتر برای هر نفر باشد. البتّه میزان مصرف در کشور ما بیشتر از این مقدار است.

الف) بیشترین و کمترین میزان مصرف در چه مواردی است؟

بیشترین میزان : حمام با 50 لیتر

کمترین میزان : آشامیدن، کولر و دیگر موارد با 5 لیتر

ب) شما سه مورد از جدول را انتخاب کنید و برای هر مورد پیشنهادی بدهید که در نتیجه‌ی آن در مصرف آب صرفه جویی شود.

image 5

حمام : دوش را در هنگام شستن با صابون و شامپو باز نگذاریم.

لباسشویی : هنگامی لباس‌های کثیف به ظرفیت کامل ماشین رسید، از آن استفاده کنید.

ظرفشویی : برای استفاده از آن، هنگامی که ظرفیتش کامل شد، استفاده شود و یا در صورت عدم استفاده از ماشین، سینک ظرفشویی را کاملا از آب پر کنید و شیر را ببندید.

4. اگر شما همیار پلیس راه باشید، به خانواده ای که می خواهند به مسافرت بروند، چه توصیه هایی می کنید؟

اطلاع رسانی در مورد وضعیّت راه‌ها، رعایت کامل قوانین راهنمایی، استفاده از زنجیر چرخ در جاده‌های برفی و …