در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه 58 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه 58 فلسفه دوازدهم

با توجه به نکاتی که در این درس ارائه شده است، محدودۀ عملیات عقل را نزد فیلسوفان زیر بیان کنید.

1- ارسطو: هم قائل به عقل نظری بود و هم عقل عملی – در عقل نظری نیز هم معتقد به عقل نظری محض بود و هم عقل نظری تجربی.

2- بزرگان اولیه کلیسا: آن جنبه‌ای از عقل را قبول داشتند که بتواند در اختیار دین قرار بگیرد و در مواردی که دین نظرات خاصی داشت مثل غسل تعمید‌، تثلیث و … – عقل را قبول نداشتند.

3- بیکن: عقل تجربی.

4- دکارت: هم معتقد به عقل عملی بود و هم نظری ( بیشتر معتقد به عقل محض ).

5- اوگوست کنت: عقل را فقط در محدوده تجربه قائل است.( عقل تجربی ).