در این نوشته با جواب بگرد و پیدا کن صفحه 25 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب بگرد و پیدا کن صفحه 25 هدیه سوم

 با خواندن هر جمله، به یاد کدام ویژگی پیامبر اسلام می‌افتی؟ آن‌ها را به هم وصل کن. یکی را نیز خودت از داستان پیدا کن و بنویس.

جواب بگرد و پیدا کن صفحه 25 هدیه سوم

 با ادب: چرا برادرانم هر روز باید سختی و خطر بیابان را تحمل کنند، ولی من در سایه‌ی خیمه استراحت کنم؟

شجاع: مادر جان، چرا من با برادرانم به صحرا نمی‌روم؟

 مهربان و دلسوز: گرمای بیابان سوزان است و خطر گرگ و نیش مار و عقرب هم وجود دارد.

خداپرست: من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من است.

گام به گام قسمت های دیگر درس همیشه با من

برچسب شده در: