در این نوشته با جواب بگرد و پیدا کن صفحه 61 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب بگرد و پیدا کن صفحه 61 هدیه چهارم

پاسخ ها را در جدول پیدا کنید و دور آنها خط بکشید. با حروف باقی مانده، جمله ی امام کامل می شود:

1- هشتمین امام مسلمانان را به این نام می شناسیم.

2- دشمن برای اینکه امام رئوف را از مردم دور کند، به اجبار او را از این شهر به خراسان آورد.

3- دشمن امام رضا علیه السّلام که او را به ایران آورد و به شهادت رساند.

4- حرم امام رضا علیه السّلام در این شهر قرار دارد.

5- امام اوّل که همنام سه تن دیگر از امامان بزرگوار است.

6- کشوری که مرقد امام هشتم در آن قرار دارد.

7- رفتن به مرقد امامان و ادای احترام به ایشان 

8- به مرقد و محلّ دفن امامان گفته می شود. 

9- مرقد خواهر امام رضا  علیه السّلام  در این شهر قرار دارد.

امام رضا علیه السّلام فرمود:

هر کس به زیارت من بیاید (و نیکوکار باشد) در ……………………………….. است.

image 101

1- رضا

2- مدینه

3- مامون

4- مشهد

5- علی

6- ایران

7- زیارت

8- حرم

9- قم

هر کس به زیارت من بیاید (و نیکوکار باشد) ….در بهشت همنشین من….. است

برچسب شده در: