در این نوشته با جواب بگرد و پیدا کن صفحه 89 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب بگرد و پیدا کن صفحه 89 هدیه پنجم

پاسخ این سؤالات را در متن پیدا کنید و خانه‌های آن را رنگ بزنید چه می بینید؟

آنچه می بینید با موضوع درس چه ارتباطی دارد؟

1. یکی از لقب های حضرت مهدی عجّل الله فرجه است که وقتی آن را می شنویم به احترام ایشان می ایستیم؛ ……..قائم…….. .

2. یکی از لقب‌های امام زمان عجّل الله فرجه به معنای هدایت شده؛ ……..مهدی…….. .

3. از لقب های اما زمان عجّل الله فرجه به معنای صاحب عصر و زمان؛ ……..ولی عصر…….. .

4. از لقب‌های امام زمان عجّل الله فرجه به معنای یاری شده؛ ……..قائم…….. .

image 51

در جدول عدد 12 دیده می‌شود که به دوازدهمین امام اشاره دارد.