در این نوشته با جواب بیاموز و بگو صفحه 18 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب بیاموز و بگو صفحه 18 فارسی سوم

سال گذشته آموختی:

– بچه ها، یعنی چند بچه.                     – کتاب ها، یعنی چند کتاب.

– دختران، یعنی چند دختر.      – پسران، یعنی چند پسر.

اکنون با دقت به نوشته ی زیر توجه کن.

– موجودات، یعنی چند موجود، موجودها.              – حیوانات، یعنی چند حیوان، حیوانها.

– جملات، یعنی چند جمله، جمله ها.                    – کلمات، یعنی چند کلمه، کلمه ها.

حالا تو بگو:

– خاطرات، یعنی …..چند خاطره، خاطره ها……

– لحظات، یعنی …..چند لحظه، لحظه ها……

– قطعات، یعنی ….چند قطعه، قطعه ها…….

برچسب شده در: