در این نوشته با جواب بیاموز و بگو صفحه 24 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب بیاموز و بگو صفحه 24 فارسی سوم

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پُر کن.

– من استخر را مکانِ ورزشی می دانم.

1- تو مدرسه را مکانِ آموزشی ……می دانی.  ……. .

2- علی محله را مکانِ اجتماعی …..می داند. …….. .

3- …….ما……. مسجد را مکانِ دینی می دانیم.

4- …….شما……. سینما را مکانِ فرهنگی می دانید.

5- بچه ها «خانه ی سلامت» را مکانِ بهداشتی …….می دانند……. .

برچسب شده در: