در این نوشته با جواب بیاموز و بگو صفحه 75 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب بیاموز و بگو صفحه 75 فارسی سوم

1- به جمله های زیر دقت کن و بگو از چند کلمه تشکیل شده اند؟ آیا معنی کاملی دارند؟

– رفتم

– آمدند.

از یک کلمه تشکیل شده است و معنی کاملی دارد.

2- حالا به مثال های زیر توجه کن. آیا معنی کاملی دارند؟

– دیروز من و همکلاسی هایم در خیابان به سمت کتاب فروشی

– هفته ی گذشته در مسجد محله، على را

در مورد تفاوت این مثال های کوتاه و بلند، با همکلاسی هایت گفت و گو کن.

مثال اول از 9 کلمه و مثال دوم از 7 کلمه تشکیل شده است و معنی کاملی ندارد.

گاهی بعضی از جمله ها کوتاه و از یک کلمه تشکیل شده اند و معنی کاملی دارند. مانند: دیدم.
اما بعضی از جمله ها بلند و از چند کلمه تشکیل شده اند ولی معنی کاملی ندارند و خواننده را منتظر می گذارند. مانند: من صدای تو را.

برچسب شده در: