در این نوشته با جواب بیاموز و بگو صفحه 83 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب بیاموز و بگو صفحه 83 فارسی سوم

به مثال های زیر دقت کن و در مورد آن ها با دوستانت گفت و گو کن.

– علی | (رفت، دوید، آمد) | (علی رفت، علی دوید، علی آمد).

– نرگس قصه را|(نوشت، خواند، شنید) | (نرگس قصه را نوشت، نرگس قصه را خواند، نرگس قصه را شنید).

حالا تو بگو:

– مریم غذا را  (پخت، کشید، خورد)| (مریم غذا را پخت، مریم غذا را کشید، مریم غذا را خورد).

برچسب شده در: