جواب بیاموز و بگو صفحه ۹۵ نگارش سوم

در این نوشته با جواب بیاموز و بگو صفحه ۹۵ نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب بیاموز و بگو صفحه ۹۵ نگارش سوم

۱- از متن درس جمله هایی را پیدا کن که این کلمه ها، در آن ها آمده است. سپس از روی جمله ها بنویس.

غرّش- گسترده- مشغول- پهناور- استراحت

غرّش: گاه نیز غرش و زوزه ی جانوران، سکوت جنگل را می شکند.

گسترده: اگر روزی با هواپیما از بالای جنگل بگذری، فرشی سبز، زیبا و گسترده می بینی.

مشغول: شاید میمون های بازیگوش، بر شاخه ها مشغول بازی باشند.

پهناور: جنگل پهناور و زیباست.

استراحت: اگر جنگل نباشد، یکی از بهترین محل های استراحت و گردش از انسان گرفته می شود.

۲- متن زیر را با دقت بخوان و از روی کلمه هایی که مشخص شده است، بنویس.

جنگل، درخت های انبوه و تناور دارد. گاهی میمون های بازیگوش بر شاخه های درختان مشغول بازی هستند. اگر جنگل نبود کمد، در و پنجره و کاغذ به وجود نمی آمد.

جواب:تناور، مشغول، کمد، کاغذ

۳- مانند نمونه، جدول را کامل کن.

جواب بیاموز و بگو صفحه 95 نگارش سوم
جواب بیاموز و بگو صفحه ۹۵ نگارش سوم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها