در این نوشته با جواب بیاموز و بگو صفحه 99 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب بیاموز و بگو صفحه 99 نگارش سوم

1- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

رخت خواب – پشت بام – غزش – لذت – درخشش – نقطه های نورانی – مناطق -وصل کردن – غرق تماشا – هیجان انگیز – بی نهایت به سراغ – نورافشانی -چهار فصل زیبا – شبانه روز – چرخش عظیم – مسافرت فضایی

آنها را در درس پیدا کن و از روی آن ها بنویس.

رخت خواب – پشت بام – درخشش – نقطه های نورانی – وصل کردن – غرق تماشا – هیجان انگیز – بی نهایت – سراغ – نورافشانی -چهار فصل زیبا – شبانه روز – چرخش عظیم – مسافرت فضایی

2- کلمه های جدول را از درس پیدا کن و بنویس.

جواب بیاموز و بگو صفحه 99 نگارش سوم
جواب بیاموز و بگو صفحه 99 نگارش سوم

3- مطالب مهمی را که از درس آموختی، یادداشت برداری کن.

از خوابیدن در شب های گرم تابستان در زیر آسمان سیاه شب لذت ببریم.

از قدرت تصور و تخیل خود برای ساختن اشکال زیبا در وصل کردن خطوط فرضی بین ستاره ها استفاده کنیم.

برای انجام کارهای مهم از پدر و مادر خود اجازه بگیریم.

و … .

برچسب شده در: