در این نوشته با جواب بیندیشیم صفحه ۵۶ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب بیندیشیم صفحه ۵۶ هدیه سوم

با توجه به این تصویر، درباره‌ی معنای آیه با دوستانتان گفت و گو کنید. این آیه چه ارتباطی با موضوع درس دارد؟

جواب بیندیشیم صفحه ۵۶ هدیه سوم

مراسم جشن تکلیف و اولین نماز جماعت دانش آموزان، کسانی که ایمان و اعتقاد دارند با هم نماز می خوانند و نماز را به صورت جماعت می خوانند و کارهای خوب و پسندیده انجام می دهند.

جوابی دیگر:وقتی ما به سن تکلیف می رسیم کار های خوب و شایسته ای مثل نماز خواندن بر ما واجب می شود. خداوند کسانی را که ایمان دارند و کار های نیک و پسندیده انجام می دهند دوست دارد.

گام به گام سایر صفحات درس جشن تکلیف

برچسب شده در: