در این نوشته با جواب تأمل کنید صفحه 30 جامعه شناسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تأمل کنید صفحه 30 جامعه شناسی دوازدهم

بی شک انسان نیز مانند موجودات طبیعی، ویژگی های مادی و حسی دارد. به همین دلیل در برخی موارد بر زندگی انسان ها و موجودات طبیعی، قوانین مشترکی حاکم است. ما با شناسایی این قوانین، قدرت دستکاری در آنها برای بهبود بخشیدن به آنها را به دست می آوریم. ولی بین انسان ها و موجودات طبیعی تفاوت های بنیادی نیز وجود دارد.

به نظر شما چه تفاوت های مهمی میان جامعه و موجودات طبیعی وجود دارد؟ آیا این ویژگی های متفاوت را می توان با روش علوم طبیعی توضیح داد؟ آیا این تفاوت های بنیادی، رویکردهای دیگری را برای توضیح نظم اجتماعی ضروری نمی سازند؟

الف) انسان ها از قدرت تفکر و پیچیده ترین زبان ارتباطی بهره مند اند . کنش های انسانی، آگاهانه، هدفدار، ارادی و معنادار است . به واسطه کنش های اجتماعی، انسان ها پدیده های اجتماعی را ایجاد کردند . این ویژگی ها باعث تفاوت های بنیادی بین انسان ها و موجودات طبیعی می شوند . در نتیجه، جوامع انسانی برخلاف جهان موجودات طبیعی از تنوع و تفاوت زیاد برخوردار است و می تواند به وسیله انسان ها تغییر نماید .

ب) بله. روش های علوم طبیعی که محدود به روش حسی و تجربی است نمی تواند تمام ابعاد کنش اجتماعی انسان را  مورد توجه قرار دهد . در نتیجه درک مفهوم نظم اجتماعی در جوامع انسانی، نیاز به مطالعه با روش های تحقیق متعدد (کمی و کیفی) دارد .