در این نوشته با جواب تامل کنید صفحه 46 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب تامل کنید صفحه 46 جامعه شناسی دهم

فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی به صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر می شوند. حقوق و تکالیف، به یکدیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری محقق نمی شوند. برای شناخت عمیق تر فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی، پاره ای از حقوق و تکالیف خود را به عنوان عضو خانواده نام ببرید.

*  در انجام کارهای خانه کمک کنم.

*  تکالیف مدرسه ام را انجام دهم.

*  والدینم مخارجم را بپردازند.

*  با من در تصمیمات مشورت کنند.

*  راهنمای من در زندگی باشند.