در این نوشته با جواب تحقیق کنید صفحه 13 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تحقیق کنید صفحه 13 زمین شناسی یازدهم

با توجه به فاصلۀ حداکثر زمین تا خورشید در اول تیر و فاصلۀ حداقلی در اول دی ماه، علت گرمای تیرماه و سرمای دی ماه چیست؟

آنچه که مشخص می‌کند تابستان یا زمستان است فاصله زمین از خورشید نیست بلکه ارتفاع مسیر خورشید در آسمان است. در حقیقت ، زمین در دی ماه (ژانویه) در نیمکره شمالی به نزدیکترین فاصله خود با خورشید می‌رسد. حدودا 3 درصد نزدیکتر از تیر ماه (ژوئیه) ، زمانی که دورترین فاصله قرار دارد. آنچه منجر به نوسانات فصلی دمای هوا می‌شود، تغییرات در چگونگی گرم شدن زمین است. این فرآیند بستگی به زاویه‌ای دارد که نور خورشید از آنجا به نقطه‌ای از زمین که ما در آن هستیم می‌تابد. منظور از خورشید فروردین زمستانی این است که آفتاب از زاویه‌ای بسته به زمین می‌تابد و پس از برخورد شیب دار ، بر روی زمین گسترده می‌شود، در نتیجه گرما کافی نیست و هوا سردتر می‌شود. در تابستان مسیر فرازین خورشیدی در ارتفاع بالاتر ، آفتاب مستقیم و گرمای بیشتری را فراهم می‌آورد.


شرق جهت طلوع‌هاست. دو مسیری که خورشید را در انقلاب تابستانی (چپ) و انقلاب زمستانی (راست) نشان می‌دهد، در این موقعیت، خورشید هیچگاه در نقطه شمالی‌تر (چپ) و یا جنوبی‌تر (راست) از محلهایی که در ابتدای انقلابها در افق دیده می‌شود، طلوع نمی‌کند، در میانه این مسیر و بین این دو منتهی الیه، خورشید در شرق یعنی در اعتدالین طلوع می‌کند. انعکاس این الگوی سالیانه طلوع خورشید، در غرب و در غروب آن نیز ظاهر می‌شود. دگرباره حدود حرکت سالیانه خورشید در دو مسیر نزولی انقلاب زمستانی (چپ و جنوب) و تابستانی (راست و شمال) مشخص می‌شوند. غروبهای زمان اعتدالین در غرب رخ می‌دهند.


ارتفاع مسیر فصل به فصل تغییر می‌کند ، زیرا محور دورانی زمین در فضا ، میل پیدا می‌کند، در یک سوی مدار زمین ، خورشید به طور مستقیم‌تری بر نیمکره شمالی می‌تابد و طلوع و غروب آن نیز در شمال دیده می‌شود. در سوی دیگر مدار زمین ، میل زمین باعث می‌شود نیمکره جنوبی در معرض آفتاب بیشتری قرار بگیرد. در زیر خط استوا تابستان است اما در شمال ، طلوع و غروب خورشید در جنوب دیده می‌شود و زمستان است، یعنی تمام تغییرات فصلی که ما تجزیه می‌کنیم نتایج چگونگی آرایش زمین فضاست.