در این نوشته با جواب تحقیق کنید صفحه 30 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تحقیق کنید صفحه 30 جامعه شناسی یازدهم

* برخی از ارزش های اجتماعی اسلام با حاکمیت های قومی ـ قبیله ای نادیده گرفته میشد.

* الف) عدم وجود تبعیض بین انسان ها

ب) بهره مندی یکسان از منافع بیت المال

ج) استفاده از افراد با تقوا و کاردان در اداره امور

د) دوری از اشراف گرایی

ه) اهمیت دادن به زنان در جامعه

و) دوری از تعصبات قومی و قبیله ای

ز) تساوی بین افراد در پست های سیاسی و بخش های نظامی

ح) شایسته سالاری

ط) توجه به اتحاد و وحدت در بین مسلمانان

ی) احترام به صلح به عنوان یک ارزش و دوری از فرهنگ خونریزی

درباره نادیده انگاشتن ارزش هایی چون اخوت اسلامی، عدالت، تقوا، قانون گرایی، اتحاد، همبستگی و… تحقیق کنید.

1- در دوره حکومت امویان، ارزش های اسلامی مانند (زهد، تقوا و وارستگی و …) از میان رفت.

2- احیای سنت های جاهلی و روی آوردن به تجملات مانند ساختن کاخ های پر زرق و برق.

3- پنجه افکندن بر بیت المال مسلمین و محروم ساختن ضعفا و افراد فقیر از دستیابی به حق واقعی شان.

4- مسلط ساختن جمعی از اوباش و افراد بی ایمان بر سر مردم و عقب زدن چهره های با تقوا از صحنه
اجتماع و خانه نشین کردن صحابه و یاران پیامبر اکرم (ص).

5- ایجاد اختناق و فساد و ظلم بی حساب و مبارزه با مسلمانانی که مخالف کارهایشان بودند. جرج جرداق می نویسد: «بارزترین نمونه اموی برای نشان دادن صفات و روحیه ی بنی امیه، معاویه بن ابی سفیان است. ما وقتی که درباره او دقت می کنیم، می بینیم که او از اخلاق اسلامی فاصله بسیار داشت»