در این نوشته با جواب تحلیل کنید صفحه 43 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب تحلیل کنید صفحه 43 جامعه شناسی دهم

برابر مقررات، همراه داشتن جزوه و کتاب درسی در جلسه امتحان ممنوع است. فرصت ها و محدودیت های این ممنوعیت را تحلیل کنید.

فرصت آزمون در یک فضای عادلانه و امکان رقابت در شرایط برابر و یکسان. فرصتی برای حفظ کردن مطالب و تقویت حافظه. فرصتی برای نوآوری در زمینه کدگذاری و شیوه های متعدد تقویت حافظه و به خاطر سپردن.

محدودیت : شرایط یکسان برای استعدادها و توانایی های نامساوی کار درستی نیست و کسانی که استعداد یک آزمون را ندارند با کسانی که این استعداد را دارند شرایط یکسانی به دست می آورند. ایجاد استرس و اضطراب به خاطر ناتوانی در حفظ مطالب. صرف وقت زیاد برای حفظ کردن مطالب.