در این نوشته با جواب تحلیل کنید صفحه 54 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب تحلیل کنید صفحه 54 اقتصاد دهم

1- خریداران و فروشندگان در بازار چگونه با یکدیگر تعامل می کنند؟

1- عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان باید با هم هماهنگ باشند و به عبارتی عرضه و تقاضا باید با یکدیگر در تعامل باشند.

2- قیمت تعادلی چیست و اگر مقدار عرضه یا تقاضا بیشتر از مقدار آنها در قیمت تعادلی باشد، در بازار چه روی می دهد؟

2- قیمت تعادلی، قیمتی است که خریدار و فروشنده با هم به توافق رسیدند و مقدار معینی کالا را با هم مبادله می کنند در صورتی که مقدار عرضه بیشتر از مقدار تعادلی باشد یعنی قیمت افزایش یافته و عرضه کننده مقدار عرضه خود را افزایش داده که در این حالت مازاد عرضه اتفاق می افتد و برعکس در صورتیکه میزان تقاضا از مقدار تعادل بیشتر شود یعنی قیمت از قیمت تعادلی کمتر است میزان عرضه کاهش یافته و میزان تقاضا افزایش یافته است که در این صورت مازاد تقاضا داریم.

3- بازار چیست و چگونه مقدار و قیمت تعادلی در آن مشخص می شود؟

3- به مجموعه خریداران و فروشندگان هر چیزی در هر جایی (بازار) گفته می شود محل برخورد منحنی عرضه و تقاضا در بازار نقطه تعادل را به وجود می آورد امتداد افقی از نقطه تعادل و برخورد به محور عمودی، قیمت تعادل و امتداد عمودی از نقطه تعادل و برخورد به محور افقی مقدار تعادل را مشخص می کند.

برچسب شده در: