در این نوشته با جواب تدبر صفحه 101 قرآن هفتم همراه شما هستیم.

جواب تدبر صفحه 101 قرآن هفتم

با توجه به آیه به سؤال زیر پاسخ دهید:

پس از انجام چه کاری توسط حضرت یونس علیه السلام، خداوند او را از دل نهنگ نجات داد؟

هنگامی که به کار خویش فکر کرد و بخاطر کوتاهی کار خویش دست به دعا برداشت و از خداوند خواست که او را ببخشد و از شکم نهنگ نجات دهد.

برچسب شده در: