در این نوشته با جواب تدبر صفحه 110 قرآن هفتم همراه شما هستیم.

جواب تدبر صفحه 110 قرآن هفتم

با توجه به آیه به سؤال زیر پاسخ دهید:

قرآن کریم خطاب به چه کسانی می فرماید «خداوند بهترین سرپرست و یاور شماست»؟

کسانی که نماز بپا می دارند، زکات می دهند و به خداوند متوسل می شوند.

برچسب شده در: