در این نوشته با جواب تدبر صفحه 34 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب تدبر صفحه 34 دین و زندگی دهم

با توجه به ترجمه آیات زیر بگویید شیطان از چه راه‌هایی انسان را فریب می‌دهد؟ 

– شیطان می‌خواهد به وسیله‌ی شراب و قمار، در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد… سوره‌ی مائده، آیه‌ی 91


غافل کردن انسان از راه خدا

– … و شیطان، هر کاری را که [گناهکاران] می‌کردند، در نظرشان زینت داد. سوره‌ی انعام، آیه‌ی 43


زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه

– کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته است. سوره‌ی محمّد، آیه‌ی 25


سرگرم کردن انسان به آرزوهای سراب گونه‌ی دنیا