در این نوشته با جواب تدبر صفحه 55 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب تدبر صفحه 55 دین و زندگی دهم

خداوند در آیات سوم و چهارم قیامت، خطاب به کسانی که به انکار معاد می پردازند، می گوید:

«نه تنها استخوان های آنها را به حالت اول درمی آوریم، بلکه سرانگشتان آنها را نیز همان گونه که بوده، مجدداً خلق می کنیم».

به نظر شما چرا خداوند در این آیات برای اثبات قدرت الهی به خلق سرانگشتان اشاره می کند؟

همان طور که می دانیم سر انگشت هرکس منحصر به فرد است برای هیچ دو نفری همانند یکدیگر نیست و این موضوع اشاره به دقت بی اندازه خداوند در آفرینش مجدد مخلوقات دارد.