در این نوشته با جواب تدبر صفحه 58 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب تدبر صفحه 58 دین و زندگی دهم

با اندیشه در ترجمهٔ آیات زیر، برخی دیگر از دلایل انکار معاد را بیان کنید.

آنان (دوزخیان) پیش از این (در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و می گفتند: «هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟!»                                                سورۀ واقعه، آیات 45_48

1) گناهکاری

وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان ها که روز جزا را انکار می کنند. تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است.                    سورۀ مطفّفین، آیات 10_12

2) علاقه به انجام گناه بدون نگرانی از عقوبت

)انسان شک در وجود معاد ندارد) بلکه [علت انکارش این است که] او می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند.                             سورۀ قیامت، آیۀ 5

3) سرمستی از نعمت ها و اصرار بر گناهان