در این نوشته با جواب تدبر صفحه 92 قرآن هشتم همراه شما هستیم.

جواب تدبر صفحه 92 قرآن هشتم

با توجه به آیات، به سوال های زیر پاسخ دهید:

1 خداوند حضرت ابراهیم (ع) را در این آیات چگونه توصیف می کند؟

حضرت ابراهیم (ع) را جزو نیکوکاران و بندگان با ایمان خود معرفی می کند.

2 چگونه می توانیم از کسانی باشیم که خداوند بر آنها سلام و درود می فرستد؟

همچون حضرت ابراهیم (ع) جزو نیکوکاران و بندگان با ایمان خداوند باشیم.

برچسب شده در: