جواب تطبیق صفحه 17 فلسفه دوازدهم


haladars شهریور 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تطبیق صفحه 17 فلسفه دوازدهم

در این نوشته با جواب تطبیق صفحه 17 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تطبیق صفحه 17 فلسفه دوازدهم

در کتاب سال یازدهم نظر دکارت و تجربه گرایان و فیلسوفان مسلمان دربارۀ معرفت شناسی را خوانده اید. آیا میان آن نظرات و دیدگاه آنان دربارۀ علیّّت هماهنگی وجود دارد؟

دکارت فیلسوف عقلگرا بود و معتقد بود که عقل انسان علاوه بر تجربه، دانش های اولی هم دارد بر آن مبنا در مورد عليت هم معتقد است که علیت از تجربه به دست نیامده و خود عقل، آن را درک می کند.

تجربه گراها نیز چون معتقدند که همه دانش ها از تجربه به دست می آید، می گویند که درک و پذیرش اصل عليت هم از طریق حس و تجربه صورت می گیرد. قانون علیت از نظر فلاسفه اسلامی یک قانون عقلی است و مادرزادی هم نیست و از طریق تجربه و درک توالی زمانی و مانند آن هم به دست نیامده است

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه