در این نوشته با جواب تطبیق صفحه 42 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تطبیق صفحه 42 فلسفه دوازدهم

در کتاب فلسفۀ سال قبل با دیدگاه فلاسفۀ مسلمان دربارۀ ابزار شناخت آشنا شدید. اکنون توضیح دهید که آیا میان آن دیدگاه و نظر آنان دربارۀ امکان استدلال عقلی بر وجود خدا، رابطه‌ای هست یا نه.

فیلسوفان مسلمان عموماً استدلال عقلی بر وجود خدا را ممکن می‌دانند‌، علاوه بر اینکه شناخت خدا را از طریق درونی ( شهود) و تجربه هم ممکن می‌دانند. بنابراین اگر عقل، حسّ و شهود را به عنوان ابزار معرفت پذیرفته‌اند‌، معرفت خدا به وسیله این سه ابزار را نیز ممکن می‌دانند به ویژه از طریق استدلال عقلی.