در این نوشته با جواب تطبیق صفحه 48 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

عبارتی که از ابن سینا نقل شد و همچنین اشعار بالا را با پنج معیار زندگی معنادار تطبیق دهید و ببینید که آیا این معیارها را می‌توان در آنها مشاهده کرد یا نه.

تمام پنج معیار بیان شده در سخن ابن سینا آمده است.