جواب تفسیر کنید صفحه ۱۱ زمین شناسی یازدهم


haladars مهر 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تفسیر کنید صفحه ۱۱ زمین شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب تفسیر کنید صفحه 11 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفسیر کنید صفحه 11 زمین شناسی یازدهم

با توجه به شکل زیر، ترتیب تشکیل هواکره، سنگ کره، زیست کره و آب کره را از قدیم به جدید ذکر کنید.

جواب تفسیر کنید صفحه 11 زمین شناسی یازدهم
جواب تفسیر کنید صفحه 11 زمین شناسی یازدهم

1- سنگ کره       2- هوا کره ابتدایی        3- آب کره          4- زیست کره

با توجه به شکل روبرو به ترتیب سنگ کره، هواکره، آب کره و زیست کره به وجود آمد. 4 میلیارد سال پیش از سرد شدن سطح کره مذاب زمین پوسته یا سنگ کره به وجود آمد سپس با فعالیت های داخل زمین و وقوع آتشفشان ها، هواکره به وجود آمد و با ادامه فعالیت های زمین و ترکیب هیدروژن و اکیسژن ، ابرهای باران زا موجب ریزش باران زیادی در سطح زمین شدند و اقیانوس های بزرگ را به وجود آوردند و به این ترتیب آب کره به وجود آمد و از تعامل سه محیط سنگ کره ،سنگ کره و آب کره محیط دیگری به وجود آمد که زیست کره نام دارد. ابتدایی ترین اشکال حیات تریلوبیت ها می باشند و سپس دایناسورها به وجود آمدند. در دوره کواترزنر انسان به وجود آمد و…

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه